Beleidsplan Stichting Vrienden van Flora’s Hof

1. Inleiding en doelstelling

Op 9 mei 2007 is de Stichting Vrienden van Flora’s Hof opgericht. De stichting heeft ten doel:

  • Flora’s Hof, gelegen in de binnenstad van Utrecht, herinrichten (2007/2008), beheren, onderhouden en het doen van vervangingen;
  • Flora’s Hof maken tot een rustige en aantrekkelijke verblijfplaats in het hartje van de stad Utrecht (tuinkamer van de stad) als bijzondere semi-openbare tuin voor bezoekers aan en bewoners van de stad Utrecht;
  • Flora’s Hof ter beschikking stellen voor diverse culturele en recreatieve doeleinden;
  • Het via sponsoring verkrijgen en beheren van kasgeld waaruit de hiervoor vermelde activiteiten kunnen worden bekostigd.

De stichting wil deze doelen bereiken door:

  • het (doen) ontwerpen en opnieuw vormgeven en inrichten van Flora’s Hof;
  • het (doen) verrichten van onderhouds- en herstelwerkzaamheden in Flora’s Hof;
  • het zoeken, samenstellen en onderhouden van een team vrijwilligers voor het dagelijks onderhoud;
  • het bestaan van Flora’s Hof onder de aandacht te brengen van bezoekers van de Utrechtse binnenstad;
  • het bijeenbrengen van (financiële) middelen;
  • het verkrijgen van subsidies, het geven van advies, het organiseren van bijeenkomsten voor (mogelijke) donateurs en het uitgeven van voorlichtingsmateriaal met betrekking tot Flora’s Hof.

Ontwerp en herinrichting van Flora’s hof zijn reeds in 2007/2008 gerealiseerd. Het bestuur constateert tevreden dat Flora’s hof druk wordt bezocht en inmiddels voor veel mensen een extra pareltje voor de binnenstad is geworden.

2. Onderhoud en beheer

Flora’s Hof is eigendom van de Gemeente Utrecht. Met de Gemeente Utrecht is een beheersovereenkomst afgesloten die tot 1 oktober 2017 liep. 1 December 2017 is de beheersovereenkomst weer met 5 jaar verlengd. Het sleutelbeheer is ondergebracht bij Toerisme Utrecht. De hof is ’s nachts afgesloten, waardoor de ruimte in feite semi-openbaar is. Het dagelijks onderhoud wordt door een enthousiaste vrijwilligersgroep (van 7 mensen) gedaan, deels begeleid door een professionele hovenier. De opvallende kuipen worden jaarlijks opnieuw beplant. Voor het hele jaar is een onderhoudskalander opgesteld. Het legen van de prullenbakken is een taak van de gemeente. Helaas wordt dit vaak vergeten. Ook het groot onderhoud van Flora’s hof (snoeien van de grote bomen) is een taak van de gemeente. Heel af en toe vinden in Flora’s Hof kleinschalige evenementen plaats. De stichting wil het aantal tot een minimum beperken.

3. Communicatie

Waar relevant wordt contact gezocht met de direct omwonenden van Flora’s Hof en/of met andere betrokkenen, zoals de Gemeente Utrecht, de stichting Domplein 2013, museum Speelklok. Het  is een wens van de stichting om een publicatie te maken over Flora’s Hof, bijvoorbeeld ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de stichting in 2016. De stichting heeft een  website www.florashof.nl . Het actueel houden van deze site heeft onze aandacht

4. Financiën

De stichting heeft (bij haar oprichting) een grote donatie ontvangen die het startkapitaal vormt. Het vermogen van de stichting is verder gevormd door bijdragen van onder andere de Gemeente Utrecht, alsmede subsidies, giften en andere baten. Het bestuur blijft zich inspannen om fondsen te werven.

5. Bezoldiging

Net als de vrijwilligers doen ook de bestuursleden van de stichting het werk onbezoldigd, in principe naast hun gewone werk. Als dank voor de inspanningen van een ieder wordt één of twee maal per jaar een bijeenkomst of excursie georganiseerd.

Utrecht, januari 2020